NOVOHATTI - Gems, Blades, Jewelry, and MORE...

Hittites

    Hittite civilization (from 23rd Century B.C. till 12th Century B.C.) laid the foundation of the Anatolian proto-culture which is at the very center of modern day TURKEY. As such, the Hittite civilization made an undeniable and most significant contribution to the Mankind including but not limited to:

*           Civil laws of Hattusili - I (1650-1620 B.C.): Great Anatolian king Hattusili -I introduced the concept of COMPENSATION into civil law. Before the Hittites, all basic laws were based on definition of a crime and a proper PUNISHMENT for the act. However, the Hittite laws included an updated sentence of COMPENSATION instead of retribution if the act was not considered a capital crime such as murder. For example a typical Hatti Law reads: "The man who broke the leg of another who used to pay 75 shackles will now pay 100 shackles to the victim." As such all Hittite laws were maintained constantly up-to-date and just. But more importantly Hittite Civil Laws valued human life and dignity.  Justice in terms of COMPENSATION is the gift of Hittites to the Mankind.

*           Telepinu Proclamation (1525-1500 B.C.): After a period of power struggle within the Dynasty and ascensions to throne via assassinations (from 1590 till 1525 B.C.), in 1524 Hattian King Telepinu wrote the laws of legal ascension to the Throne. The text known as "The Telepinu Proclamation" served as the basic guidelines of Monarchy for ages and continues to serve the Monarchs of the United Kingdom and Saudi Arabia today.

*           The Treaty of Kadesh (1259 B.C.): Hittites were fierce warriors and were the only rivals of the Egyptian Pharos during the Bronze Age. As such the Hatti - Mizri (Egypt) confrontation brought a rivalry war between the two forces in 1274 B.C. near the border city of Kadesh. The two armies, largest ever up to that date, led by (Prince) Hattusili - III of the Hatti and (Pharaoh) Ramses - II of the Mizri clashed into a bloody war but with no clear cut winner. As such both sides declared a truce and retreated back to Hattusa and Thebes respectively. However, following ascension of Hattusili - III to the throne in 1267 B.C. the Hittites showed that they were a Civilized Nation and have come to realize that bloody wars can be avoided (even in the Middle East) not by Military Power but with a PEACE TREATY. Thus, Egypt and Hittite Empire signed an ETERNAL PEACE TREATY (The Treaty of Kadesh) in 1259 B.C. and both Hattusili - III and Ramses - II declared each other as BROTHERS. A copy of the original clay tablet from Hattusa adorns the entrance of the SECURITY COUNCIL of The UNITED NATIONS today. The original tablet is now preserved in Istanbul Archeological Museum, TURKEY.

Hititler

    Bir ön-kültür olarak Hitit uygarlığı (M.Ö. 23. yüzyıldan M.Ö. 12. yüzyıla kadar) gerçekte modern TÜRKİYE'nin ve özetle Anadolu uygarlığının mayasını oluşturur. Bu niteliği ile Hititlerin tüm İnsanlık tarihine yadsınamaz ve çok büyük katkıları olmuştur. Bunlardan yanlızca bazıları şunlardır:

*           I. Hattuşili'nin Medeni Yasaları (M.Ö. 1650-1620): Büyük Anadolu kralı I. Hattuşili medeni kanuna TAZMİNAT kavramını yerleştirmiştir. Hititler öncesi dönemde tüm kanunlar esasta bir suç unsurunun tarifi ve bu suça uygulanacak CEZA'dan ibaret kalmıştır. Ancak Hitit kanunları, işlenen suç cinayet gibi idamı gerektiren bir suç olmadığı süre, adalete suçludan ÖCALMAK yerine TAZMİN ETTİRMEK kavramını sokmuştur. Örneğin tipik bir Hitit kanunu şöyle der: "Kimki bir başkasının ayağını kırarsa mağdura eskiden 75 maden verirken şimdi 100 maden verecektir". Görüleceği üzere Hitit yasaları herzaman adil ve güncel olmuştur. Dahası Hitit yasaları insan hayatına ve onuruna değer vermiştir. Adalette TAZMİNAT kavramı Anadolunun İnsanlığa bir armağanı olarak bugün hala yaşamaktadır.

*           Telepinyu Deklarasyonu (1525-1500 B.C.): Hitit hanedanı içinde yaşanan bir güç kavgası ve suikast yoluyla tahta geçme döneminden sonra (M.Ö. 1590 ila 1525 arası), M.Ö. 1524'de Hitit Kralı Telepinyu tahta verasetin hukuki esaslarını yazmıştır. "Telepinyu Deklarasyonu" olarak bilinen bu yazıt asırlar boyu sayısız Krallığa esas oluşturmakla kalmamış, bu günde halen İngiltere ve Suudi Arabistan'da egemen Hanedanlara ışık tutmaktadır.

*           Kadeş Antlaşması (1259 B.C.): Hititler yenilmez savaşcılardı ve bölgedeki iki ana güç odağından biri olarak Bronz Çağında Mısırlı Firavunların tek rakibiydiler. Bu şartlar altında doğan ezeli Hitit ve Mısır rekabeti iki ülke arasında bir sınır şehri olan Kadeş yakınlarında M.Ö. 1274'te kanlı bir savaşa neden oldu. O zamana kadar görülmüş en büyük ordular olan Hitit ordusu (Prens) III. Hattuşili tarafından Mısır ordusu ise (Firavun) II. Ramses tarafından kumanda edilmişti. Ne var ki, bu kanlı savaş net bir kazanan taraf olmadan bir ateşkes ile sonuçlanmış ve ordular sırası ile Hattuşa ve Tebes başkentlerine geri dönmüştü. Ancak M.Ö. 1267'de III. Hattuşili'nin tahta çıkması ile, Hititler gerçek bir medeniyet sahibi imparatorluk olduklarını ve kalıcı barışın (bilhassa Ortadoğu'da) güç kullanarak değil ancak dostluklar kurarak sağlanabileceğini kavradıklarını kanıtladılar. Böylece, Hitit girişimi ile M.Ö. 1259'da Mısır ve Hitit İmparatorluğu bir SONSUZ BARIŞ antlaşması (Kadeş Antlaşması) imzalayarak bu antlaşmada III. Hattuşili ve II. Ramses biribirlerini KARDEŞ olarak kabul ettiler. Bu anlaşmanın Hattuşa'da bulunan orijinal tablet yazıtı bugün TÜRKİYE'de İstanbul Arkeoloji Müzesinde koruma altındadır. Bu yazıtın bir kopyası ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin giriş kapısında asılıdır.